Ayrıntılı Konu Bilgileri
Sayfa BaşlığıKonu: ATATÜRK'ÜN Özlük Dosyası
Mesaj SayısıMesaj Sayısı: 1 cevap var
OkumaGösterim: 1682
Google Özel Arama

Gönderen Konu: ATATÜRK'ÜN Özlük Dosyası  (Okunma sayısı 1682 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

  sevdaligul

 • Administrator
 • *

 • İleti: 13121
 • Nerden: Konya
 • Rep: +6511/-0
 • Cinsiyet: Bay
 • GüLe SeVDaLı Bir GeNç
  • MSN Messenger - sevdaligul@gmail.com
  • Profili Görüntüle GüLe SeVDaLı BiR GeNçLiK
 • Çevrimdışı
ATATÜRK'ÜN Özlük Dosyası
« : 16 Ocak 2008, 22:06:20 »


 
Muamelat-ı Zatiye Dairesi (Personel Başkanlığı)
Evraka 21 Teşrinisani 1341 (21 Kasım 1925)
Reis-i Cumhur Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri bin Ali Rıza Selânik
Duhulü: 1 Mart 1315 (13 Mart 1899)
Nasbı: 19 Eylül 1337 (19 Eylül 1921 )
Sicil No: 1317-8 P. (Piyade 1902-8)
Müşarünileyh Hazretleri :
29 Kânunuevvel 320 (11 Ocak 1905)
Tarihinde Erkân-ı Harbiye Yüzbaşılığı ile mektepten neş'et ederek sunuf-u selasede bölük idare ve kumanda etmek üzere atik 5 nci Ordu'ya memur buyrulmuştur
12 Kânunuevvel 332 (25 Aralık 1906)
Tarihinde Beşinci Mecidi Nişanı'yla taltif edilmiştir
7 Haziran 323 (20 Haziran 1907)
Tarihinde Kolağalığa terfi etmiştir.
Sene-i mezkûre eylülü gayesinde arıza-i vücudiyelerinden naşi atik
3 ncü Ordu'ya nakledilmişlerdir
9 Haziran 324 (22 Haziran 1908)
Tarihinde Şark Demiryolu Müfettişliği'ne ve sene-i mezkûre Kânunuevvel gayesinde
3 ncü Ordu Redif
17 nci Selânik Fırkası Erkân-ı; Harbiyesine tayin buyrulmuşlardır
23 Teşrinievvel 325 (5 Kasım 1909) Tarihinde
3 ncü Ordu Erkân-ı Harbi- yesine tayin buyrulmuştur
24 Ağustos 326 (6 Eylül 1910)
Tarihinde 3 ncü Ordu Zabitan Talimgahı Kumandanlığı'na ve sene-i mezkûre teşrinievvelinde tekrar mezkûr 3 ncü Ordu Erkân-ı Harbiyesine ve bilahara Kânunusâni zarfında 5 nci Kolordu Erkân-ı Harbiyesine tayin buyrulmuştur
14 Eylül 327 (27 Eylül 1911 )
Tarihinde muvakkaten Trablusgarp Fırkası Erkân-ı Harbiyesine memur edilmişse de Trablusgarp'a gitmeksizin İstanbuf'a cefbi 5 nci Kolordu'ya tebliğ edilerek Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi'ne tayin buyrulmuştur
14 Teşrinisani 327 (27 Kasım 1911 )
Tarihinde Binbaşılığa terfi edilmiştir
19 Kânunusanı 327 (1 Ocak 1912)
Tarihinde Bingazi'de bulunan müşarünileyhin Derne karşısındaki Şark Gönülfü Kumandanlığı'nı deruhte etmiştir
26 Şubat 327 (11 Mart 1912)
Tarihinde Derne Kumandanlığı'na tayin edilmiştir
11 Teşrinievvel 328 (24 Ekim 1912)
Tarihinde rahatsızlığına mebni Dersaadet'e hareket etmiştir
8 Teşrinisani 328 (21 Kasım 1912)
Tarihinde Karargâh-ı Umuroi emrine verilerek mezkûr ay zarfında Bahrü sefit Boğazı Kuvay-i Mürettebesi Erkân-ı Harbiyesi'ne tayin buyrulmuştur
14 Teşrinievvel 329 (27 Ekim 1913)
Tarihinde Sofya Ataşemiliterliği'ne tayin buyrulmuştur
24 Teşrinievvel 329 (6 Kasım 1913)
Tarihinde Bingazi muharebatında ibraz-ı şecaat ve liyakat etmesine mebni kıdemine iki sene zam, Dördüncü Rütbe'den Osmani Nişanı ita kılınmıştır
29 Kânunuevvel 329 (11 Ocak 1914)
Tarihinde Sofya-Belgrat-Çetine Sefaretleri Ataşemiliterliği'ne tayin buyrulmuştur
26 Şubat 329 (11 Mart 1914)
Tarihinde Fransa Hükümeti tarafından Şövalye Rütbesinden Legion d'honneur nişanı ita kılınmıştır
16 Şubat 329 (1 Mart 1914)
Tarihinde Balkan Harbi'ndeki hidemat-ı hasenesinden dofayı kaymakamlığa terfi etmiştir
22 Temmuz 330 (4 Ağustos 1914)
Tarihinde Sırbistan Ataşemiliterfiği'ne tayin kılınmış ise de Sofya Ataşemiliterliği'ne ipka edilmiştir
16 Teşrinisani 330 (29 Kasım 1914)
Tarihinde iki sene kıdem zammı verilmiştir
7 Kânunusani 330 (20 Ocak 1915)
Tarihinde 3 ncü Kolordu'da yeni teşekkül eden 19 ncu Fırka Kumandanlığı'na tayin buyrulmuştur
19 Mayıs 331 (1 Haziran 1915)
Tarihinde Miralaylığa terfi etmiştir
15 Temmuz 331 (28 Temmuz 1915)
Tarihinde 15 nci Kolordu Kumandanlığı'na ve sene-yi mezkûrede (Ağustos) 16 ncı Kolordu Komutanlığı'na tayin buyrulmuştur
14 Kânunusani 331(27 Ocak 1916)
Tarihinde tebdil havasının hitamına mebni 16 ncı Kolordu`ya İltihak buyrulmuştur
2 Temmuz 331(15 Temmuz 1915)
Tarihinde Harp Madalyası
19 Ağustos 331(1 Eylül 1915)
Tarihinde Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası
4 Kânunusani 331(17 Ocak 1916)
Tarihinde Anafartalar Grubu Komutanı iken Muharebe Altın Liyakat Madalyası
19 Kânunusani 331(1 Şubat 1916)
Tarihinde Üçüncü Rütbe'den Osmani Nişanı
28 Kânunuevvel 331( Aralık 1915)
Alman Hükümeti tarafından Demir Salip Nişanı verilmiş
28 Şubat 331(13 Mart 1916)
Anafartalar'daki hidemat-ı hasenesinden dolayı iki sene seferi kıdem zammı ita kılınmıştır
19 Mart 332(1 Nisan 1916)
Tarihinde Hidemat-ı fevkâledesine mebni bir sene kıdem zammı ile Mirli valığa terfi etmiştir
29 Teşrinisani 332.(12 Aralık 1916)
Müceddeden İkinci Rütbe'den Mecidi Nişanı ita kılınmıştır
11 Kânunuevvel 1332(24 Aralık 1916)
Bitlis havalisindeki hidematına mükâfeten bir sene seferi kıdem zammı ita edilmiştir. Sene-yi mezkûre zarfında Almanya Hükümeti tarafından Birinci ve İkinci Demir Salip ve Avus turya Macaristan Hükümeti tarafından Üçüncü Rütbe'den Muharebe Liyakat Madalyası ile İkinci Rütbeden Harp Alâmeti Liyakat-ı Askeri Madalyası ita kılınmıştır
7 Mart 333(7 Mart 1917)
Tarihinde 2 nci Ordu Kumandanlığı'na tayin buyrulmuştur
19 Mart 333(19 Mart 1917)
Tarihinde muharebat-ı vakıadaki hidemat-ı hasanesinden dolayı tebdilen İkinci Rütbeden Osmani Nişanı ita kılınmıştır
5 Temmuz 333(5 Temmuı 1917)
Tarihinde 7 nci Ordu Kumandanlığı'na tayin buyrulmuştur
23 Eylül 333(23 Eylül 1917)
Tarihinde Muharebe Altın İmtiyaz Madalyası ile taltif buyrulmuştur
9 Teşrinievvel 333(9 Ekim 1917)
Tarihinde becayişen 2 nci Ordu Kumandanlığı'na tayin kılınmıştır
11 Teşrinievvel 333(11 Ekim 1917)
Tarihinde bir ay müddetle İstanbul'a mezunen gitmişler ve rahatsızlıklarına mebni tedavi edilmek üzere üç ay mezuniyet verilmiştir
7 Teşrinisani 333(7 Aralık 1917)
Tarihinde Karargâh-ı Umumi emrine alınarak sene-i meıkûre kânunuevvelinde mülga Veliaht-ı Saltanat refakatinde Almanya Karargah-ı Umumisi'ne azimet etmiş
16 Kânunuevvel 333(16 Aralık 1917)
Tarihinde tebdilen Birinci Rütbe'den Kılıçlı Mecidi Nişanı ita kılınmıştır
19 Şubat 334(19 Şubat 1918)
Tarihinde Almanya İmparatoru tarafından Birinci Rütbe'den Kılıçlı Kron dö Prus Nişanı verilmiştir
13 Mayıs 334(13 Mayıs 1918)
Tarihinde bera-i tedavi Viyana'ya azimet buyurmuştur
7 Ağustos 334(7 Ağustos 1918)
Tarihinde 7 nci Ordu Kumandanlığı'na ve sene-yi mezkure eylülünde Fahri Yaveran silkine ithal buyrulmuş
31 Teşrinievvel 334(31 Ekim 1918)
Tarihinde Yıldırım Ordular Grubu Kumandanlığı'nı deruhte buyurmuşlardır
Teşrinisani 334(Kasım 1918)
Tarihinde Grubun Lağvı üzerine Harbiye Nezareti emrine alınmıştır
30 Nisan 335(30 Nisan 1919)
Tarihinde 9 ncu Ordu Kıtaatı Müfettişliği'ne tayin edilmiş ve sene-yi mezkûre Temmuzu'nun beşinde İstanbul Hükümet-i sakıtasınca memuriyetine hitam verilmiştir
9 Ağustos 335(9 Ağustos 1919)
Ordu Müfettişliği'nden mazul ve askerlikten müstafi olan müşarünileyhin silk-i askeriden ihracı ve haiz olduğu nişanların refi ve Fahri Yaveran Unvanının nezi hakkında irade çıkmıştır
23 Nisan 336(23 Nisan 1920)
Tarihinde Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesine intahap buyrulmuşlardır
19 Eylül 337 (19 Eylül 1921 )
Tarihinde Büyük Millet Meclisi'nce ittifakla kendilerine Gazilik Ünvanı ita ve Rütbe-i Samiye-i Müşiri tevcih buyrulmuştur
5 Teşrinisani 337 (5 Kasım 1921 )
Tarihinden itibaren müşarünileyhin Başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit edilmiştir
5 Şubat 338 (5 Şubat 1922)
Tarihinden itibaren Başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit edilmiştir
27 Mart 339 (27 Mart 1923)
Tarihinde Afganistan Emiri (Kralı) tarafından Aliyülâlâ Nişanı irsal kılınmıştır
21 Teşrinisani 339 (21 Kasım 1923)
Tarihinde kırmızı-yeşil kurdeleli İstiklal Madalyası talik olunmuştur
29 Teşrinievvel 339 (29 Ekim 1923)
Tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Riyaseti'ne intihap buyrulmuştur


Alıntı
Aklımdaki sensin
Fikrimdeki Sen
Sen tekderdimsin
Gülüm Benim

  Felex

 • Sevdalı Üye
 • *****

 • İleti: 1372
 • Nerden: Şanlı Urfa
 • Rep: +66/-6
 • Cinsiyet: Bay
 • BEN DÖNDÜM :D
  • Profili Görüntüle http://www.sevdaligul.com E-Posta
 • Çevrimdışı
ATATÜRK'ÜN Özlük Dosyası
« Yanıtla #1 : 07 Temmuz 2008, 17:24:06 »
emeğine sağlık .................

Teşekkürler sevdaligul............


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter
 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
1130 Gösterim
Son İleti 17 Ağustos 2008, 12:28:10
Gönderen: sevdaligul
0 Yanıt
722 Gösterim
Son İleti 02 Ekim 2010, 17:02:48
Gönderen: sevdaligul
0 Yanıt
607 Gösterim
Son İleti 21 Aralık 2010, 20:01:04
Gönderen: nullsix
0 Yanıt
638 Gösterim
Son İleti 16 Haziran 2013, 12:46:23
Gönderen: sevdaligul
0 Yanıt
86 Gösterim
Son İleti 13 Kasım 2017, 22:39:30
Gönderen: alpacino0092

web hosting Domain Web
İçerik sağlayacı paylaşım sitelerinden biri olan sevdaligul.com forum sitemizde 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. sevdaligul.com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler sevdaligul@gmail.com  adresi ile iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde sevdaligul.com  yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.